fbpx

ДОГОВІР ОФЕРТА

ДАНА ОФЕРТА ДІЄ ЗА УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ І ОПЛАТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
СПРАВЖНЯ ОФЕРТА РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ ВИКОНАВЦЯ ЗА АДРЕСОЮ https://cdo.org.ua
СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЙСНА ДО 30 ЧЕРВНЯ 2024 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ «ДЖЕРЕЛО ПЛЮС», що
діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
організацій, дата запису 02 червня 2020 р., номер запису 10721020000044906 (далі – Виконавець), виставляє
справжню публічну оферту на укладення Договору про проведення дистанційного навчання на нижченаведених
умовах.

ТЕРМІНИ

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному
за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в закладі загальної середньої
освіти, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій.
Освітня послуга – комплекс визначених законодавством України, освітньою програмою та даним Договором дій
суб’єкта освітньої діяльності – Виконавця, що мають визначену вартість, та спрямована на досягнення
Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем очікуваних результатів навчання.
Пакет – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком. За
цим Договором існує 5 форм:
«Стандарт» – форма навчання, яка передбачає поурочне, відповідно до 5-ти денного розкладу занять, опанування
освітньої програми та навчального плану, відповідно до вимог державних стандартів загальної середньої освіти.
«Профіль» – форма навчання в спеціалізованому класі, яка передбачає поурочне, відповідно до 5-ти денного
розкладу занять, опанування освітньої програми та навчального плану з поглибленим вивченням профілюючих
навчальних предметів («ІТ-Профіль», «Бізнес-Профіль»), відповідно до вимог державних стандартів загальної
середньої освіти.
«Екстерн» – форма навчання, яка передбачає самостійне, у тому числі можливість прискореного, опанування
Екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний курс класу/класів в обсязі,
визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, з подальшою проміжною, річною та
державною (підсумковою) атестацією з дотриманням останнього дня складання на навчальному сайті річних
оцінювань до 30 травня поточного навчального року.
«Сімейна +» – форма навчання, яка передбачає самостійне опанування навчальних предметів за певний курс класу
в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, з по семестровими
атестаціями (5 робіт з кожного предмету за рік) з дотриманням останніх днів складання на навчальному сайті за
періодами семестрів.
«Слухач» – форма навчання, яка передбачає поурочне самостійне опанування освітньої програми курсу класу, без
офіційної атестації державного зразка.
Учень/Екстерн/Сімейний – особа Замовника, яка навчається в закладі загальної середньої освіти, та отримує
початкову, базову та повну загальну середню освіту.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити організацію, забезпечення та
реалізацію освітнього процесу за дистанційною формою, шляхом забезпечення Державних стандартів загальної
середньої освіти з використанням освітніх технологій та методик на навчальному сайті Виконавця:
https://chat.cdo.org.ua (далі – освітня послуга), безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування
Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача Замовника. Навчальний рік: 2023-2024 р.р.
1.2. Форма здобуття освіти: дистанційна у 1-х – 11-х класах відповідно.
1.3. Виконавець надає Учню/Екстерну/Сімейному/Слухачу можливість дистанційного опанування освітньої
програми, навчального плану за відповідний курс класу/класів за місцем проживання або тимчасового перебування
Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача згідно з умовами цього Договору.
1.5. Замовник, в свою чергу, бере на себе зобов’язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані освітні
послуги Виконавця та дотримуватися умов цього Договору.
1.6. Акцепт даної оферти вважається є факт оплати пакету навчання та підписання Додатку до цього Договору в
електронній формі через Батьківський кабінет на сайті Виконавця. Строк для здійснення акцепту Замовником
становить 5 (п’ять) робочих днів з дня подання заяви про вступ та ознайомлення з умовами даного Договору оферти
на сайті.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИCТОРІН

2.1. Обов’язки Сторін
2.1.1. Виконавець та Замовник з метою створення необхідних умов для навчання та різноманітного розвитку
особистості Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача, визначаючи необхідність співпраці, згоди та взаємної поваги
зобов’язуються:
– співпрацювати, дотримуючись вимог чинного законодавства України, Статуту, Освітньої програми, Навчального
плану, Інструкцій, інших локальних актів Виконавця та даногоДоговору;
– підтримувати конструктивні ініціативи щодо ефективності навчання, виховання та шляхів взаємодії;
– приймати необхідні міри, які захищають педагогічних працівників та адміністрацію навчального закладу від
необґрунтованого або упередженого втручання в їх професійну та посадову діяльність;
– з повагою та етично поводитися по відношенню до кожного з учасників освітнього процесу,
допоміжного/технологічного персоналуВиконавця.
2.2. Обов’язки Виконавця
2.2.1. Надати Замовнику якісну освітню послугу на рівні вимог Державних стандартів початкової, базової і повної
загальної середньої освіти.
2.2.2. Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства України.
2.2.3. У вивченні навчальних предметів забезпечити вимоги Державного стандарту освіти у відповідному курсі
класу/класів.
2.2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, про права та
обов’язки Сторін, враховуючи дистанційну форму навчання на навчальному сайтіВиконавця.
2.2.5. Забезпечити навчальний процес кваліфікованими педагогічними кадрами.
2.2.6. Забезпечити проведення проміжної, семестрової, річної та підсумкової атестації Учня/Екстерна/Сімейного у
відповідності до чинних нормативних документів.
2.2.7. Видати Замовнику/Учню/Екстерну/Сімейному документ про середню освіту державного зразка відповідно
до здобутого освітнього рівня за умови виконання Учнем/Екстерном/Сімейним навчального навантаження в обсязі,
необхідному для здобуття певного ступеню освіти.
2.2.8. Надати Замовнику доступ в електронному вигляді до інструкцій та рекомендації з питань санітарноепідеміологічних індивідуальних вимог, безпеки життєдіяльності, технологічних складових навчального сайту, а
також щодо особливостей освітнього процесу за дистанційною формою навчання.
2.3. Обов’язки Замовника
2.3.1. Нести відповідальність за дотримання навчальних вимог Виконавця, виховання своєї дитини, створювати
належні умови для отримання нею загальної середньої освіти відповідно до умов цього Договору. Сприяти
виконанню Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем освітньої програми, навчального плану та досягненню
Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем передбачених результатів навчання.
2.3.2. Забезпечувати своєчасне дотримання Учнем/Екстерном/Сімейним розкладу занять/плану роботи на
навчальному сайті, за потреби відвідування онлайн-консультацій з вчителями на навчальному сайті, проходження
річного оцінювання та/або Державної підсумкової атестації.
2.3.3. Виконувати всі законні вимоги та рекомендації вчителів, психолога та адміністрації Виконавця. Здійснювати
належний та систематичний батьківський контроль за станом успішності та дотриманням розкладу занять, онлайнконсультацій Учнями/Екстернами/Сімейними на навчальному сайті.
2.3.4. Дотримуватися умов та вимог цього Договору впродовж його дії. В процесі отримання освітніх послуг
Учнем/Екстерном/Сімейним контролювати виконання ним законних вимог персоналуВиконавця.
2.3.5. Відстежувати неухильне виконання Учнем/Екстерном/Сімейним усіх вимог щодо навчального процесу та
регулярно ознайомлюватися з електронним щоденником Учня, індикатором виконання робіт Екстерна/Сімейного
на навчальному сайті.
2.3.6. Своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.
2.3.7. Виконувати вимоги законодавства та положення, інструкції Виконавця з організації надання освітніх послуг.
2.3.8. За будь-яких обставин не розголошувати третім особам логін та пароль доступу до навчального сайту
Виконавця. Доступ до навчального сайту та можливості користування навчальним сайтом згідно з цим Договором
надається виключно Замовнику, Учню/Екстерну/Сімейному/Слухачу. За будь-яких обставин не розголошувати
інформацію, яка відноситься до комерційної таємниці Виконавця, враховуючи та поважаючи авторські права
Виконавця.
2.3.9. Дотримуватися авторських прав Виконавця на усі матеріали у відповідності до вимог законодавства про
авторські права; забороняється копіювати будь-які відео – або текстові матеріали; не використовувати отриманні
навчальні матеріали в комерційних цілях, від свого імені, розміщувати в відкритому доступі, передавати третім
особам.
2.3.10. Своєчасно інформувати адміністрацію Виконавця про об’єктивні причини відсутності
Учня/Екстерна/Сімейного на навчальних заняттях з поданням відповідного документу або заяви Замовником.
2.3.11. Нести повну відповідальність разом із Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем за будь-які порушення
Статуту Виконавця та інших локальних актів/документів, що визначають вимоги до навчального процесу на
навчальному сайті.
2.4. Виконавець має право
2.4.1. Самостійно здійснювати освітній процес, дотримуючись норм чинного законодавства України про освіту,
про загальну середню освіту, про дистанційну освіту, інших чинних нормативних актів України та Статуту Школи.
Виконавець має право визначати самостійно освітню програму, навчальний план, зміст, форми та методи
навчальної діяльності, обирати навчальні програми, курси, підручники; самостійно встановлювати режим роботи
навчального закладу.
2.4.2. Зараховувати на навчання та відраховувати Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача відповідно до вимог чинного
законодавства та нормативних актів Виконавця після акцепту оферти Замовником.
2.4.3. Визначати клас, до якого зараховується Учень/Екстерн/Сімейний відповідно до його віку, функціональної
шкільної зрілості, стану здоров’я, рівня знань, враховуючи надані документи, побажання батьків, керуючись
чинним законодавством України про освіту та Статутом, іншими актами закладу.
2.4.4. Вільно обирати та використовувати навчальні та виховні методики, форми роботи, навчальні посібники і
матеріали, іншу навчально-методичну літературу, а також сучасні методи контролю та оцінювання навчальнопізнавальної діяльності учнів.
2.4.5. Надавати додаткові освітні послуги за заявою Замовника за додаткову плату Замовника.
2.4.6. Визначати розклад уроків, розклад онлайн-консультацій на навчальному сайті відповідно до зазначеної
двосеместрової структури навчального року відповідно до вимог чинного законодавства.
2.4.7. Самостійно призначати, приймати,звільняти,замінювати педагогів упродовж навчального року.
2.4.8. Розірвати Договір в односторонньому порядку з відрахуванням Учня/Екстерна/Сімейного у разі:
3
а) порушення Замовником протягом двох місяців підряд (шістдесяти днів) порядку та строків внесення оплати,
передбачених цим Договором;
б) якщо стан здоров’я Учня/Екстерна/Сімейного перешкоджає виконанню умов цього Договору або перешкоджає
виконанню Договорів про надання освітньої послуги з іншими Замовниками;
в) якщо зарахований Учень пакету «Стандарт» не розпочав заняття без поважних причин протягом місяця
(тридцяти днів) від їх початку.
2.4.9. Рішення про відрахування з числа учнів або екстернів приймається Педагогічною радою Виконавця в
порядку, визначеному Виконавцем. Після прийняття рішення про відрахування Учня/Екстерна/Сімейного,
Замовник отримує письмове повідомлення на електронну пошту, вказану ним при оформленні зарахування
Учня/Екстерна/Сімейного до закладу, у триденний строк після прийняття рішення про відрахування, з урахуванням
вихідних, святкових днів.
Після прийняття рішення про відрахування Учня/Екстерна/Сімейного, Замовник зобов`язаний у триденний строк
з`ясувати у адміністрації Виконавця стан виконання п. 3 цього Договору. Після прийняття рішення про відрахування
Учня/Екстерна/Сімейного, освітня послуга, передбачена цим Договором, надається Учню/Екстерну/Сімейному на
загальних підставах, протягом одного місяця з дати прийняття такого рішення, а Замовник зобов`язаний зарахувати
Учня/Екстерна/Сімейного до іншого навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства з наданням
відповідної довідки Виконавцю. Після спливу місячного терміну з дати прийняття рішення про відрахування цей
Договір розривається, а Учень/Екстерн/Сімейний втрачає право отримувати освітню послугу.
2.4.10. В будь-який час вносити зміни в умови Договору оферти. Зміни в умовах Договору оферти починають діяти
з моменту опублікування їх на сайті: https://cdo.org.ua.
2.5. Замовник має право
2.5.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу.
2.5.2. Відвідувати позашкільні заходи на вибір за участю Учня/Екстерна/Сімейного.
2.5.3. Одержувати інформацію у Виконавця щодо освітньої програми, навчального плану, специфіки дистанційної
форми навчання, досвіду та кваліфікації вчителів, що здійснюють навчання Учня/Екстерна/Сімейного.
2.5.4. Отримувати інформацію на навчальному сайті щодо стану успішності Учня/Екстерна/Сімейного
(електронний щоденник Учня, інформаційні індикатори Екстерна/Сімейного).
2.5.5. Надати згоду на публікацію на сайті та в соціальних мережах Виконавця здобутків
Учня/Екстерна/Сімейного з метою ознайомлення третіх осіб з процесом навчання та в ході проведення рекламних
акцій, з обов’язковою атрибуцією Замовника.

3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати встановлюється на період навчального року за надання освітньої послуги і не може змінюватись
протягом навчального року.
3.2. Вартість пакету дистанційного навчання зазначається Виконавцем на сторінці сайту https://cdo.org.ua/price.
3.3. Оплата за формою навчання «Стандарт» здійснюється щомісячно до 1-го числа за наступний новий навчальний
місяць (наприклад, до 1-го вересня – за вересень і т.д.).
3.4. Оплата за формами навчання «Екстернат» та «Сімейний+» здійснюється щомісячно та розраховується за
формулою: загальна вартість освітньої послуги/кількість місяців що залишились до кінця навчального року. Оплата
за формою навчання «Слухач» здійснюється фіксовано щомісячно за обраний Замовникомперіод.
3.5. Оплата за цим Договором має бути здійснена в повному обсязі до 01 травня поточного навчального року.
Замовник має право достроково здійснити оплату освітніх послуг за цим Договором.
3.6. Щомісячна оплата повертається у разі виходу/відрахування дитини Замовника до 5-го числа місяця, в якому
відбулася оплата, в інших випадках, сплачена сума за навчання не повертається.
3.7. Замовник вносить плату в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця
за наступним Реквізитами:
Банк отримувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Номер рахунок UA033052990000026008026710283
Отримувач
Код ЄДРПОУ
ТОВ «ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ «ДЖЕРЕЛО
ПЛЮС»
43642254
Призначення платежу:
внесення оплати: за навчання (Прізвище, Ім`я та по Батькові
Учня/Екстерна/Сімейного) у (відповідному-вказати цифрою) класі за відповідний
період (вказати місяць або місяці). Наприклад: «Іваненко Іван Іванович 3 Екстерн
Вересень».
3.8. Зобов’язання Замовника з оплати освітньої послуги/послуг Виконавця за Договором за відповідний період
вважається виконаним з моменту зарахування відповідної суми коштів на банківський рахунок Виконавця, лише за
умови правильного зазначення при оплаті Замовником реквізитів та призначення, визначених п.3.6 цього Договору.
У протилежному випадку Замовник вважається таким, що не виконав умови цього Договору з оплати, з можливістю
настання відповідних наслідків порушення цього Договору.
3.9. Замовник проінформований, що при несвоєчасній оплаті освітніх послуг на навчальному сайті
з’являється попередження про наявність заборгованості по оплаті, а пізніше доступ до навчального сайту
тимчасово блокується до дати зарахування суми заборгованості протягом трьох банківських днів.
3.10. Відсутність Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача на навчальному сайті з будь-яких причин, у тому числі
поважних (хвороба, санаторне лікування тощо), не звільняє Замовника від обов’язку з оплати послуг Замовника, та
не дає підстави для зменшення суми оплати послуг Замовника, а також не є підставою для повернення коштів,
враховуючи технологію та методики надання освітньої послуги Виконавцем на навчальномусайті.
3.11. Всі банківські комісії, які утримуються банком, безпосередньо залученими Замовником для переказу
грошових коштів на адресу Виконавця, оплачуються Замовником (за власні кошти).
3.12. Факт надання послуг підтверджується створенням доступу до начальних матеріалів через особистий кабінет
Учня/Екстерна/Сімейного.
3.13. Виконавець закриває доступ в день відрахування (видання наказу про відрахування)
Учня/Екстерна/Сімейного.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
4.2. У випадку затримання оплати більше, ніж на два календарних місяці, адміністрація Виконавця має право
припинити надання послуг та порушити питання про відрахування Учня/Екстерна/Сімейного із навчального
закладу відповідно до вимог чинного законодавства про порядок відрахування учнів та своєчасного надання
Замовником відповідних документів Виконавцю з іншого навчального закладу.
4.3. Виконавець має право на захист у судовому порядку у випадку розповсюдження Замовником завідомо
неправдивих відомостей, які посягають на ділову репутацію закладу, честь і гідність співробітників, а також
невиконання Замовником п. 2.3.8 цього Договору. За такі дії Замовника Виконавець має право вимагати від нього
публічного спростування неправдивих відомостей, а також право на компенсацію Замовником шкоди, завданої
розповсюдженням неправдивих відомостей, у повному обсязі.
4.4. Будь-які спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, і які не можуть бути вирішені шляхом
переговорів між Сторонами, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинногозаконодавства України.
4.5. Замовник приймає на себе повну відповідальність за отримання унікального доступу до дистанційного
навчання на сайті Виконавця.
4.6. Замовник приймає умову щодо доступу до дистанційного навчання Учня/Екстерна/Сімейного одноосібного
перегляду, і що будь-яке часткове або повне копіювання та відтворення, передача третім особам, перепродаж без
дозволу Виконавця заборонені і є порушенням законодавства України.
4.7. Замовник зобов’язується не вживати НАСТУПНИХ ДІЙ:
– поширювати, копіювання будь-яких освітніх послуг будь-яким з можливих способів;
– передавати свій логін і пароль від особистого кабінету Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача та/або батьківського
кабінету на сайті https://chat.cdo.org.ua, а також персональні посилання з доступом для перегляду відеозапису третім
особам в будь-який спосіб.
4.8. Замовник обізнаний, що навчання, онлайн і оффлайн трансляції, до яких надається доступ Замовнику, є
об’єктами авторських прав, що підлягають правовій охороні, а також повністю усвідомлює, що у випадках
порушення авторських прав і виняткових прав правовласника Замовник може бути притягнутий до цивільноправової, адміністративної та кримінальної відповідальності.
4.9. Замовник приймає на себе відповідальність за планування часу/відвідування навчального сайту
Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем в індивідуальному режимі та за батьківський системний контроль освітнього
процесу. Виконавець не несе відповідальності за невідвідування
Учнем/Екстерном/Сімейним/Слухачем навчання, при належному виконанні своїх зобов’язань.
4.10. Всі матеріали, розміщені на сайті https://chat.cdo.org.ua, а також освітні послуги є власністю Виконавця, будьяке повне або часткове копіювання та відтворення будь-яких матеріалів в будь-який спосіб без дозволу Виконавця
заборонені.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Дія Договоруприпиняється:
– за згодою Сторін;
– якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги;
– у разі відрахування Учня/Екстерна/Сімейного із закладу загальної середньої освіти згідно з чинним
законодавством;
– у разі не виконання Замовником п. 2.3.8 цього Договору;
– у разі заборгованості щодо сплати освітніх послуг з боку Замовника відповідно до п. 2.3.6 цього
Договору;
– у разі ліквідації юридичної особи – ТОВ “Центр дистанційної освіти «Джерело» та за умови
відсутності правонаступника;
– за інших обставин, які передбачені даним Договором та чинним законодавством України.
5.2. Дія Договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Замовнику згідно із законодавством на весь
строк такої відпустки.
5.3. Договір може бути розірваним достроково на вимогу однієї із Сторін за письмовим попереднім
повідомленням про це іншої Сторони не пізніше ніж за один місяць до датирозірвання.

6. ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Замовника обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
6.2. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник надає наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові,
контактний номер телефону та дані Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача, адреса електронної пошти .
6.3. Надаючи свої персональні дані та дані Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача Виконавцю, Замовник
погоджується на їх обробку Виконавцем, в тому числі з метою виконання Виконавцем зобов’язань перед
Замовником в рамках публічної оферти, просування Виконавцем послуг, проведення електронних і sms опитувань,
контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, контролю задоволеності Замовника, а також
якості послуг, що надаються Виконавцем.
6.4. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що
здійснюються Виконавцем з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з
5
персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
зміна) витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
6.5. Виконавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну
інформацію. Замовник дійсним дає згоду на збір, аналіз і використання cookies, в тому числі третіми особами для
цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.
6.6. Виконавець одержує інформацію про ip-адресу відвідувача сайту. Дана інформація не використовується для
встановлення особистості відвідувача.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на сайті в загальнодоступній формі.
6.8. Виконавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Замовником. При цьому Виконавець
зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних
переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до надання послуг.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Замовник дає свою згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну),
використання, знеособлення, блокування, знищення наступних персональних даних, наданих Виконавцю при
укладенні цього Договору: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, номер телефону та
адресу електронної пошти (Замовника, Учня/Екстерна/Сімейного/Слухача). Дана згода дається без обмеження
терміну дії.
7.2. Здійснюючи акцепт Договору оферти в порядку, передбаченому п.1.6 даного Договору, Замовник гарантує, що
ознайомлений, погоджується повністю та беззастережно приймає всі умови Договору в тому вигляді, в якому вони
викладені в тексті Договору оферти, в т.ч. в додатках до Договору оферти, які є невід’ємною частиною даного
Договору.
7.3. Договір оферти не потребує скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем, зберігаючи
при цьому повну юридичну силу.
7.4. Замовник розуміє, що акцепт Договору оферти в порядку п.1.6 даного Договору є рівнозначним укладенню
договору на умовах, викладених в договорі оферти.
Здійснюючи дії по акцепту Договору оферти Замовник гарантує, що він уповноважений та має законні права на
вступ до договірних відносин з Виконавцем.
7.5. Договір оферта розміщується на сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови
Оферти та/або відкликати Оферту, такі зміни набирають чинності з наступного календарного дня після їх
опублікування на сайті https://chat.cdo.org.ua, якщо додатково не визначений інший строк набрання чинності при
такому розміщенні (опублікуванні).
7.6. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього
Договору інформації, в тому числі й інформації, яка становить комерційну таємницю Виконавця, та вживати всіх
можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації. У випадку порушення цього пункту
Замовник відшкодовує Виконавцю завдані таким розповсюдженням збитки у повному обсязі.
7.7. З питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕС ТА РЕКВІЗІТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Центр дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО ПЛЮС»
03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12
Тел+38 067 980 90 80 +38 066 980 90 80
web: https://cdo.org.ua/
e-mail: dist.educ1plus@gmail.com
ЄДРПОУ 43642254
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
UA033052990000026008026710283